מדיניות הפרטיות באפליקציית

Orsbarber

מבוא

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידן:

"מפעיל השירות"- חברת איזי-תור Easytor

"בעל העסק"- העסק שמשתמש באפליקציה Orsbarber

מהי מדיניות הפרטיות?

השימוש באפליקציית Orsbarber להלן: ("האפליקציה"), הינו כפוף לתנאי תקנון זה. השימוש באפליקציה מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתסכים לקבל את התנאים הכתובים בתקנון זה ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הרשומים בתקנון זה, כולם או מקצתם, אין באפשרותך לעשות כל שימוש באפליקציה לכל מטרה שהיא.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר באפליקציה, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: support@easytor.co.il. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי

השימוש בשירות, ככלל, אינו מחייב רישום. הרישום לשירות יידרש רק שעה שתרצה להזמין תור או לבצע בו פעולה אקטיבית אחרת, כגון הזנת ביקורות או השתתפות בצ'ט. הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד.

על מנת להירשם יהיה עליך להשלים את הליך הרישום למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר - שם מלא ומספר טלפון. לצורך השלמת הליך הרישום תידרש גם להזין קוד אימות שנשלח אלייך באמצעות מסרון (SMS) למספר הטלפון שמסרת לנו.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

הפרטים והמידע שתמסר יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעיל השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסר יהיה כמפורט במדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת השימוש בשירות, יאסוף מפעיל השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות תוכן שפרסמת בשירות, מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם ועוד.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסרי ובפרטים שתאסוף מפעילת השירות במהלך השימוש שתעשי בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות -  

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו, כדי לאפשר לך לקבוע תור אצל בעל העסק, לפרסם ביקורות ולהשתתף בצ'ט;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך או אחרים אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;
 • כדי לגבות ממך את התמורה עבור שירותים הכרוכים בתשלום, ככל שיהיו.
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת הודעות תפעוליות וכן מידע בדבר השירות, סקרים, עדכונים, כמו גם מידע פרסומי ושירותים של בעל העסק. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את ההסכמים המחייבים, או בכל דרך אחרת. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. הדרך להסרה תינתן דרך האפליקציה. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של השירות;
 • ליצירת קשר איתך כשבעל העסק סבורה שקיים צורך בכך;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת השירות סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מפעיל השירות לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן -

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות – בפרט, בעל העסק אצלו תקבע תורים יהיה בעל הרשאת צפייה במידע הנוגע אלייך, ככל שהוא נוגע לתור שקבעת ופרטי הקשר איתך לשם תיאום;
 • אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעיל השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מפעיל השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות או בעל העסק;
 • בכל מקרה שמפעיל השירות יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

חובת בעל העסק בנוגע לפרטייך האישיים

בעל העסק מחויב לנהוג בהתאם להוראות כל דין באשר למידע האישי שהוא אוסף על לקוחותיו, לרבות מידע שיגיע בעקבות השימוש שלך בשירות (כאשר תקבע תור ובפרט כאשר תגיע אל בית העסק ותקבל ממנו שירותים במישרין), ובכלל זאת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות שמכוחו (לרבות תקנות הגנת הפרטיות העוסקות באבטחת המידע האישי) והנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

היכן נשמר המידע?

המידע שמפעיל השירות אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, במידת הצורך.

אבטחת מידע

מפעיל השירות מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעיל השירות אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעיל השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודעת ומסכימה למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך אליו. מידע הדרוש למפעיל השירות - לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי מפעיל השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעיל השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תיהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעיל השירות לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעיל השירות רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בממשק האפליקציה. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכימה עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עליך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות. מפעיל השירות רשאי לבקש את הסכמתך המחודשת למדיניות הפרטיות בכל מקרה של שינוי כאמור.

 

עודכן לאחרונה ב- 10/01/2020